گپ پرس و جو
مخاطب
آخرین اخبار ساخت رنگ آبی: چگونه یک کشف تصادفی مد را برای همیشه تغییر داد
موارد آخرین اخبار ساخت <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>
December 31,1969
</a></div> </div> </div> <!--company youtube--> <div class="video-wrap shadow texteditvdieo" onclick="onClickVideo('s2bTG60u-xU','/themes/mobile11/views/youtube.html')"> <div class="play" style="width: 1.39rem;height: 1.39rem;z-index:8;"> <span class="ecert8 icon-play" style=" font-size: .5rem;margin-left: 1px;line-height: 1.39rem;"></span> </div> <img src="//m.persian.benchtesting.com/photo/cd26148076-beijing_frbiz_electronic_co_ltd.jpg" alt="" /> </div> <div class="company-wrap"> <div class="name"> <h1>Beijing Frbiz Electronic Co., Ltd. چین کارخانه</h1> </div> <!--sgs--> <div class="desc"> تولید کنندگان حرفه ای لباس عروسی و لباس شب. </div> </div> <!-- 询盘 --> <div class="xunpanBtn"> <div> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451317,\"name\":\"\\u062f\\u06a9\\u0645\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0632\\u06cc\\u0631 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u06a9\\u062a\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062c\\u0627\\u0645\\u062f \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u062c\\u0627\\u0645\\u062f\",\"source_url\":\"\\/sale-12451317-women-casual-button-down-solid-midi-linen-dresses-ladies.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$11.10 - $13.40 \\/ Pieces\",\"moq\":\"5 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647 \\/ \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25827054-women_casual_button_down_solid_midi_linen_dresses_ladies.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'><img src="/themes/mobile11/style/images/dianhua.png" alt=""> <span>الان تماس بگیر</span> </a> </div> <div> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451317,\"name\":\"\\u062f\\u06a9\\u0645\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0632\\u06cc\\u0631 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u06a9\\u062a\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062c\\u0627\\u0645\\u062f \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u062c\\u0627\\u0645\\u062f\",\"source_url\":\"\\/sale-12451317-women-casual-button-down-solid-midi-linen-dresses-ladies.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$11.10 - $13.40 \\/ Pieces\",\"moq\":\"5 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647 \\/ \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25827054-women_casual_button_down_solid_midi_linen_dresses_ladies.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> <img src="/themes/mobile11/style/images/youjian.png" alt=""> <span>تماس با ما</span> </a></div> </div> <!-- 滑动 --> <div class="box" id="listBox"> <p style=" font-size: .36rem; text-align: center; margin-bottom: .29rem; margin-top: .5rem; "> محصولات بالا</p> <div class="listBox" id="_listBox"> <div class="scroll-box"> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <div class="tag-video"><img src="/themes/mobile11/style/images/video-logo.png" /></div> <a title="کیفیت دکمه های گاه به گاه زنانه لباس زیر زنانه کتانی جامد لباس جامد کارخانه" href="/sale-12451317-women-casual-button-down-solid-midi-linen-dresses-ladies.html"><img alt="کیفیت دکمه های گاه به گاه زنانه لباس زیر زنانه کتانی جامد لباس جامد کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25827054-women_casual_button_down_solid_midi_linen_dresses_ladies.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451317-women-casual-button-down-solid-midi-linen-dresses-ladies.html" title="دکمه های گاه به گاه زنانه لباس زیر زنانه کتانی جامد لباس جامد">دکمه های گاه به گاه زنانه لباس زیر زنانه کتانی جامد لباس جامد</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451317,\"name\":\"\\u062f\\u06a9\\u0645\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0632\\u06cc\\u0631 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u06a9\\u062a\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062c\\u0627\\u0645\\u062f \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u062c\\u0627\\u0645\\u062f\",\"source_url\":\"\\/sale-12451317-women-casual-button-down-solid-midi-linen-dresses-ladies.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$11.10 - $13.40 \\/ Pieces\",\"moq\":\"5 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647 \\/ \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25827054-women_casual_button_down_solid_midi_linen_dresses_ladies.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <div class="tag-video"><img src="/themes/mobile11/style/images/video-logo.png" /></div> <a title="کیفیت 2018 تابستان لباس زنانه سکسی Maxi لباس بدون پشت مد گاه به گاه زیبا بند لباس Kaftan کارخانه" href="/sale-12451308-2018-summer-women-sexy-maxi-dress-backless-fashion-casual-beautiful-kaftan-dress-strap.html"><img alt="کیفیت 2018 تابستان لباس زنانه سکسی Maxi لباس بدون پشت مد گاه به گاه زیبا بند لباس Kaftan کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25827006-2018_summer_women_sexy_maxi_dress_backless_fashion_casual_beautiful_kaftan_dress_strap.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451308-2018-summer-women-sexy-maxi-dress-backless-fashion-casual-beautiful-kaftan-dress-strap.html" title="2018 تابستان لباس زنانه سکسی Maxi لباس بدون پشت مد گاه به گاه زیبا بند لباس Kaftan">2018 تابستان لباس زنانه سکسی Maxi لباس بدون پشت مد گاه به گاه زیبا بند لباس Kaftan</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451308,\"name\":\"2018 \\u062a\\u0627\\u0628\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0633\\u06a9\\u0633\\u06cc Maxi \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0628\\u062f\\u0648\\u0646 \\u067e\\u0634\\u062a \\u0645\\u062f \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0632\\u06cc\\u0628\\u0627 \\u0628\\u0646\\u062f \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 Kaftan\",\"source_url\":\"\\/sale-12451308-2018-summer-women-sexy-maxi-dress-backless-fashion-casual-beautiful-kaftan-dress-strap.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$13.21\",\"moq\":\"100-499 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25827006-2018_summer_women_sexy_maxi_dress_backless_fashion_casual_beautiful_kaftan_dress_strap.jpg\",\"subject\":\"File not found.\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <a title="کیفیت لباس های با کیفیت بالا برای خانمها اندازه بزرگ و بزرگ Ruffle O-گردن زنان کارخانه" href="/sale-12451305-high-quality-clothes-for-women-o-neck-mini-dress-ruffle-women-big-sizes.html"><img alt="کیفیت لباس های با کیفیت بالا برای خانمها اندازه بزرگ و بزرگ Ruffle O-گردن زنان کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25826990-high_quality_clothes_for_women_o_neck_mini_dress_ruffle_women_big_sizes.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451305-high-quality-clothes-for-women-o-neck-mini-dress-ruffle-women-big-sizes.html" title="لباس های با کیفیت بالا برای خانمها اندازه بزرگ و بزرگ Ruffle O-گردن زنان">لباس های با کیفیت بالا برای خانمها اندازه بزرگ و بزرگ Ruffle O-گردن زنان</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451305,\"name\":\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u06a9\\u06cc\\u0641\\u06cc\\u062a \\u0628\\u0627\\u0644\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0627\\u0646\\u0645\\u0647\\u0627 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647 \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af \\u0648 \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af Ruffle O-\\u06af\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\",\"source_url\":\"\\/sale-12451305-high-quality-clothes-for-women-o-neck-mini-dress-ruffle-women-big-sizes.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$12.01 - $13.70 \\/ Pieces\",\"moq\":\"5 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647 \\/ \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25826990-high_quality_clothes_for_women_o_neck_mini_dress_ruffle_women_big_sizes.jpg\",\"subject\":\"File not found.\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <a title="کیفیت Ladies Off Shoulder Printed Mini Boho Dress 2018 کارخانه" href="/sale-12451292-ladies-off-shoulder-printed-mini-boho-dress-2018.html"><img alt="کیفیت Ladies Off Shoulder Printed Mini Boho Dress 2018 کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25826919-ladies_off_shoulder_printed_mini_boho_dress_2018.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451292-ladies-off-shoulder-printed-mini-boho-dress-2018.html" title="Ladies Off Shoulder Printed Mini Boho Dress 2018">Ladies Off Shoulder Printed Mini Boho Dress 2018</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451292,\"name\":\"Ladies Off Shoulder Printed Mini Boho Dress 2018\",\"source_url\":\"\\/sale-12451292-ladies-off-shoulder-printed-mini-boho-dress-2018.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$14.50\",\"moq\":\"50-99 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25826919-ladies_off_shoulder_printed_mini_boho_dress_2018.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> </div> <div class="scroll-box"> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <a title="کیفیت زنان غربی پیراهن زنان زیبا بسیار کوتاه WRAP WRAP WART MAP کارخانه" href="/sale-12451282-western-women-elegant-short-sleeve-long-green-wrap-dress-midi-dresses-wrap.html"><img alt="کیفیت زنان غربی پیراهن زنان زیبا بسیار کوتاه WRAP WRAP WART MAP کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25826868-western_women_elegant_short_sleeve_long_green_wrap_dress_midi_dresses_wrap.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451282-western-women-elegant-short-sleeve-long-green-wrap-dress-midi-dresses-wrap.html" title="زنان غربی پیراهن زنان زیبا بسیار کوتاه WRAP WRAP WART MAP">زنان غربی پیراهن زنان زیبا بسیار کوتاه WRAP WRAP WART MAP</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451282,\"name\":\"\\u0632\\u0646\\u0627\\u0646 \\u063a\\u0631\\u0628\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0647\\u0646 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646 \\u0632\\u06cc\\u0628\\u0627 \\u0628\\u0633\\u06cc\\u0627\\u0631 \\u06a9\\u0648\\u062a\\u0627\\u0647 WRAP WRAP WART MAP\",\"source_url\":\"\\/sale-12451282-western-women-elegant-short-sleeve-long-green-wrap-dress-midi-dresses-wrap.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$17.66\",\"moq\":\"100 - 499 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25826868-western_women_elegant_short_sleeve_long_green_wrap_dress_midi_dresses_wrap.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <div class="tag-video"><img src="/themes/mobile11/style/images/video-logo.png" /></div> <a title="کیفیت لباس مجلسی تابستانی Polka Dot Midi لباس زنانه گاه به گاه لباس مجلسی کارخانه" href="/sale-12451272-summer-ruffle-polka-dot-midi-dress-women-casual-dresses-ladies.html"><img alt="کیفیت لباس مجلسی تابستانی Polka Dot Midi لباس زنانه گاه به گاه لباس مجلسی کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25826813-summer_ruffle_polka_dot_midi_dress_women_casual_dresses_ladies.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451272-summer-ruffle-polka-dot-midi-dress-women-casual-dresses-ladies.html" title="لباس مجلسی تابستانی Polka Dot Midi لباس زنانه گاه به گاه لباس مجلسی">لباس مجلسی تابستانی Polka Dot Midi لباس زنانه گاه به گاه لباس مجلسی</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451272,\"name\":\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0645\\u062c\\u0644\\u0633\\u06cc \\u062a\\u0627\\u0628\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646\\u06cc Polka Dot Midi \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0645\\u062c\\u0644\\u0633\\u06cc\",\"source_url\":\"\\/sale-12451272-summer-ruffle-polka-dot-midi-dress-women-casual-dresses-ladies.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$15.66\",\"moq\":\"100 - 499 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25826813-summer_ruffle_polka_dot_midi_dress_women_casual_dresses_ladies.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <a title="کیفیت لباس مجلسی کوتاه و باریک شیرین مد زنانه با چاپ گیلاس کارخانه" href="/sale-12451263-fashion-women-s-sweet-mini-slim-fit-dress-with-cherry-printing.html"><img alt="کیفیت لباس مجلسی کوتاه و باریک شیرین مد زنانه با چاپ گیلاس کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25826763-fashion_women_s_sweet_mini_slim_fit_dress_with_cherry_printing.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451263-fashion-women-s-sweet-mini-slim-fit-dress-with-cherry-printing.html" title="لباس مجلسی کوتاه و باریک شیرین مد زنانه با چاپ گیلاس">لباس مجلسی کوتاه و باریک شیرین مد زنانه با چاپ گیلاس</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451263,\"name\":\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0645\\u062c\\u0644\\u0633\\u06cc \\u06a9\\u0648\\u062a\\u0627\\u0647 \\u0648 \\u0628\\u0627\\u0631\\u06cc\\u06a9 \\u0634\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0645\\u062f \\u0632\\u0646\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0628\\u0627 \\u0686\\u0627\\u067e \\u06af\\u06cc\\u0644\\u0627\\u0633\",\"source_url\":\"\\/sale-12451263-fashion-women-s-sweet-mini-slim-fit-dress-with-cherry-printing.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$9.90 - $12.90 \\/ Pieces\",\"moq\":\"5 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647 \\/ \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25826763-fashion_women_s_sweet_mini_slim_fit_dress_with_cherry_printing.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> <div class="scroll-item"> <div class="img"> <a title="کیفیت پنبه پیراهن پیراهن گاه به گاه نرم و قابل تنفس عمده فروشی با کیفیت بالا کارخانه" href="/sale-12451328-high-quality-wholesale-breathable-soft-loose-casual-shirt-dress-cotton.html"><img alt="کیفیت پنبه پیراهن پیراهن گاه به گاه نرم و قابل تنفس عمده فروشی با کیفیت بالا کارخانه" class="lazyi" data-original="//m.persian.benchtesting.com/photo/pc25827110-high_quality_wholesale_breathable_soft_loose_casual_shirt_dress_cotton.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="info"> <h2> <a href="/sale-12451328-high-quality-wholesale-breathable-soft-loose-casual-shirt-dress-cotton.html" title="پنبه پیراهن پیراهن گاه به گاه نرم و قابل تنفس عمده فروشی با کیفیت بالا">پنبه پیراهن پیراهن گاه به گاه نرم و قابل تنفس عمده فروشی با کیفیت بالا</a></h2> <div class="contact"> <a href="/contactnow.html" onclick= 'setinquiryCookie("{\"pid\":12451328,\"name\":\"\\u067e\\u0646\\u0628\\u0647 \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0647\\u0646 \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0627\\u0647\\u0646 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0646\\u0631\\u0645 \\u0648 \\u0642\\u0627\\u0628\\u0644 \\u062a\\u0646\\u0641\\u0633 \\u0639\\u0645\\u062f\\u0647 \\u0641\\u0631\\u0648\\u0634\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u06a9\\u06cc\\u0641\\u06cc\\u062a \\u0628\\u0627\\u0644\\u0627\",\"source_url\":\"\\/sale-12451328-high-quality-wholesale-breathable-soft-loose-casual-shirt-dress-cotton.html\",\"showproduct\":1,\"price\":\"$13.66\",\"moq\":\"100 - 499 \\u0642\\u0637\\u0639\\u0647\",\"propertyDetail\":[[\"\\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0633\\u0646\\u06cc\",\"\\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u0627\\u0646\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0644\\u0628\\u0627\\u0633\",\"\\u0644\\u0628\\u0627\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0647\"]],\"picurl\":\"\\/\\/m.persian.benchtesting.com\\/photo\\/pd25827110-high_quality_wholesale_breathable_soft_loose_casual_shirt_dress_cotton.jpg\",\"subject\":\"\",\"username\":\"AlphaDemo\"}");'> مخاطب</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- new start --> <div class="pmdbox"> <div class="horse_race_lamp" id="horse_race_lamp"> <div class="scroll"> <ul> <li> <h2><a target="_blank" title="طراحی جدید بهار آستین بلند بالای شانه" href="/sale-12450312-spring-new-design-off-the-shoulder-crop-top-long-sleeve.html">طراحی جدید بهار آستین بلند بالای شانه</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن پیراهن بدون آستین بلند پیراهن آستین بلند ارزان عمده فروشی" href="/sale-12450313-cheap-wholesale-ruffle-clothing-long-sleeve-cold-shoulder-t-shirt-tops.html">پیراهن پیراهن بدون آستین بلند پیراهن آستین بلند ارزان عمده فروشی</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="بهار پیراهن آستین بلند الگوی آستین بلند زنان برتر" href="/sale-12450314-spring-letter-pattern-long-sleeve-knitted-tip-top-women.html">بهار پیراهن آستین بلند الگوی آستین بلند زنان برتر</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن نخی آستین بلند پنبه ای رنگین کمان رنگین کمان" href="/sale-12450315-new-fashion-rainbow-stripe-long-sleeve-cotton-t-shirt.html">پیراهن نخی آستین بلند پنبه ای رنگین کمان رنگین کمان</a></h2></li> </ul><ul> <li> <h2><a target="_blank" title="آستین بلند آستین بلند Turtleneck برش بالا" href="/sale-12450316-blank-open-back-long-sleeve-ribbed-turtleneck-crop-top.html">آستین بلند آستین بلند Turtleneck برش بالا</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="زنان تی شرت لباس تناسب اندام کرست صورتی" href="/sale-12450317-pink-corset-fitness-clothing-t-shirt-women.html">زنان تی شرت لباس تناسب اندام کرست صورتی</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پوشاک زنان پیراهن سفید ، غلتک سفید" href="/sale-12450318-white-rolling-stones-licked-graphic-t-shirt-women-clothing.html">پوشاک زنان پیراهن سفید ، غلتک سفید</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="چاپ پیراهن شلوار بزرگ نوار سفارشی Stripe Drop Shoulder" href="/sale-12450319-oversized-custom-stripe-drop-shoulder-t-shirt-printing.html">چاپ پیراهن شلوار بزرگ نوار سفارشی Stripe Drop Shoulder</a></h2></li> </ul><ul> <li> <h2><a target="_blank" title="به علاوه اندازه پیراهن زنانه Ruffles بلند آستین کوتاه شرت" href="/sale-12450320-plus-size-women-clothing-long-ruffles-flare-sleeve-t-shirt.html">به علاوه اندازه پیراهن زنانه Ruffles بلند آستین کوتاه شرت</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن تی شرت بزرگ زرد برای زنان" href="/sale-12450321-yellow-oversized-t-shirt-dress-for-women.html">پیراهن تی شرت بزرگ زرد برای زنان</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن زنان تی شرت سفید و دریایی راه راه V و گردن" href="/sale-12450322-white-and-navy-striped-v-neck-boyfriend-clothing-t-shirt-women.html">پیراهن زنان تی شرت سفید و دریایی راه راه V و گردن</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="آرم های سفارشی سیاه و سفید Drop Shoulder زنان پیراهن تی شرت بزرگ" href="/sale-12450323-logo-custom-black-drop-shoulder-oversized-t-shirt-clothing-women.html">آرم های سفارشی سیاه و سفید Drop Shoulder زنان پیراهن تی شرت بزرگ</a></h2></li> </ul><ul> <li> <h2><a target="_blank" title="گردن سیاه و سفید پوکر Choker" href="/sale-12450324-black-choker-neck-cut-out-clothing-t-shirt-women.html">گردن سیاه و سفید پوکر Choker</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="زنان پیراهن تی شرت Grey V Neck Fitted" href="/sale-12450325-grey-v-neck-fitted-t-shirt-clothing-women.html">زنان پیراهن تی شرت Grey V Neck Fitted</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن پیراهن ، پیراهن ، پیراهن ، سیاه و سفید" href="/sale-12450326-tall-black-leaf-placement-clothing-t-shirt-women.html">پیراهن پیراهن ، پیراهن ، پیراهن ، سیاه و سفید</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن پیراهن آستین کوتاه بلوز ، پوشاک و لباس کوچک" href="/sale-12450327-petite-clothing-black-roll-sleeve-t-shirt-women.html">پیراهن پیراهن آستین کوتاه بلوز ، پوشاک و لباس کوچک</a></h2></li> </ul><ul> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن زنان پیراهن راه راه" href="/sale-12450328-clothing-women-cropped-stripe-t-shirt.html">پیراهن زنان پیراهن راه راه</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="پیراهن زنانه مرسوم ، مد روز پیراهن پیراهن راه راه" href="/sale-12450329-green-trendy-women-clothing-stripe-cropped-t-shirt.html">پیراهن زنانه مرسوم ، مد روز پیراهن پیراهن راه راه</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="فروش پیراهن تی شرت با لباس داغ با شکاف" href="/sale-12450330-hot-sales-clothing-t-shirt-women-with-slit.html">فروش پیراهن تی شرت با لباس داغ با شکاف</a></h2></li> <li> <h2><a target="_blank" title="زنان پیراهن گلدوزی شده گل رز گلدوزی شده سفید" href="/sale-12450331-white-rose-embroidered-crop-t-shirt-clothing-women.html">زنان پیراهن گلدوزی شده گل رز گلدوزی شده سفید</a></h2></li> </ul> </div> </div> <!-- static:2020-08-10 14:03:49 --> </div> <!-- new --> <!-- new start--> <div class="container leave-message-dialog-fix"> <div class="dialog-content-pql" id="dialog-content-pql"> <div class="title"> <p class="firstp-pql">پیام بگذارید</p> <p class="lastp-pql">ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت</p> </div> <form method="POST" name="inquiry" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return inquirysubmit('/contactsave.html');"> <div class="form"> <input name="subject" id="inquiry_subject" type="hidden" value=""> <div class="textarea"> <textarea style='font-family: roboto;' name="" id="textareamessagebox" cols="30" rows="10" placeholder="جزئیات و نقل قول های محصول را بیشتر بیاموزید"></textarea> </div> <p class="error-pql"> <span class="icon-pql"><img src="/images/error.png" alt=""></span>پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!</p> <div style="position: relative;display:flex;"> <input id="startEmailbox" type="text" placeholder="ایمیل خود را وارد کنید"> <div class="operations"> <input type="submit" id="submitStart" class='btn' value="ادامه هید"> </div> </div> <p class="error-pql"><span class="icon-pql"><img src="/images/error.png" alt=""></span> لطفا ایمیل خود را چک کنید!</p> </div> </form> </div> </div> <!-- new --> <div class="cate"> <i class="ecert8 icon-cate"></i> <span class="popu">دسته بندی های محبوب</span> <span class="all-btn shadow"><a href="/products.html">همه</a></span> </div> <div class="footer-menu"> <ul> <li><a href="/supplier-381874-plastic-document-folder"><span class="elips"><h2>پوشه سند پلاستیکی</h2></span><i class="ecert8 icon-right-circle"></i></a></li> <li><a href="/supplier-381876-drawstring-gift-pouches"><span class="elips"><h2>کیسه های بسته بندی هدیه</h2></span><i class="ecert8 icon-right-circle"></i></a></li> <li><a href="/supplier-381877-men-products"><span class="elips"><h2>محصولات مردانه</h2></span><i class="ecert8 icon-right-circle"></i></a></li> <li><a href="/supplier-381882-men-s-clothes"><span class="elips"><h2>لباس مردانه</h2></span><i class="ecert8 icon-right-circle"></i></a></li> <li><a href="/supplier-381886-spiral-bound-notebooks"><span class="elips"><h2>نوت بوک های Spiral Bound</h2></span><i class="ecert8 icon-right-circle"></i></a></li> <li><a href="/supplier-381888-shaped-sticky-notes"><span class="elips"><h2>یادداشت های مهم شکل</h2></span><i class="ecert8 icon-right-circle"></i></a></li> </ul> </div> </div> </body> </html> <!-- <script src="https://www.youtube.com/iframe_api"></script> --> <script src="/themes/mobile11/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> //移动模版9--将询盘产品存入cookie询盘页静态化应用 function setinquiryCookie(attr,email,message) { var exp = new Date(); exp.setTime( exp.getTime() + 60 * 1000 ); document.cookie = 'inquiry_extr='+ escape(attr)+ ";expires=" + exp.toGMTString(); if(typeof(email) != "undefined"){ document.cookie = 'inquiry_email='+ escape(email)+ ";expires=" + exp.toGMTString(); } if(typeof(message) != "undefined") { document.cookie = 'inquiry_message=' + escape(message)+ ";expires=" + exp.toGMTString(); } } //webim用到的数据 function setwebimCookie(uid,pid,type) { var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 365*24*60*60 * 1000); document.cookie = 'webim_type=' + escape(type) + ";expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = 'webim_uid=' + escape(uid) + ";expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = 'webim_pid=' + escape(pid) + ";expires=" + exp.toGMTString(); } //top顶部搜索 function handleSearch(e) { e.preventDefault(); var searchKey = $('input[name="search"]').val().trim(); if (!searchKey) return; console.error(searchKey); window.location.href = window.location.origin + '/buy-'+searchKey+'.html'; } $('#search').on('submit', false, handleSearch); $('.mask-search-input-wrap .icon-search').on('click', false, handleSearch); //top顶部搜索end // 显示与隐藏菜单 function popstate() { if ($('.mask-search').width() !== 0) { hiddenMask('.mask-search'); } else if ($('.mask-menu').width() !== 0) { hiddenMask('.mask-menu'); } else if ($('.mask-cate').width() !== 0) { hiddenMask('.mask-cate'); } } function showMask(cls) { $('.view').css({ transition: 'filter .1s' }).addClass('blur'); $(cls).css({ width: '100%', height: '100%' }).animate({ opacity: 1 }, 100, null, function() { $('body').addClass('forbidden-scroll'); }); window.history.pushState(null, null) window.addEventListener('popstate', popstate); $('.chat-now-btn').removeClass('chat-now-show'); }; function hiddenMask(cls) { $('.view').removeClass('blur'); var issafariBrowser = /Safari/.test(navigator.userAgent) && !/Chrome/.test(navigator.userAgent); if (issafariBrowser) { $(cls).css({ width: 0, height: 0, opacity: 0 }) $('body').removeClass('forbidden-scroll'); } else { $(cls).animate({ opacity: 0 }, 100, null, function() { $(cls).css({ width: 0, height: 0 }) $('body').removeClass('forbidden-scroll'); }); } window.removeEventListener('popstate', popstate); }; $('.icon-menu').click(function() { showMask('.mask-menu') }); $('.mask-menu .icon-close').click(function() { hiddenMask('.mask-menu') }); $('.icon-search').click(function() { showMask('.mask-search'); $("#search input[name='search']").focus(); }); $('.history-search').click(function() { hiddenMask('.mask-search') }); $('.show-cate-btn').click(function() { showMask('.mask-cate') }); $('.mask-cate').click(function() { hiddenMask('.mask-cate') }); $('.mask-cate').on('click', 'a', function(e) { e.stopPropagation(); }); // 音视频通话按钮 $(document).ready(function() { var startY,moveEndY,Y; $("body").on("touchstart", function (e) { startY = e.originalEvent.changedTouches[0].pageY; }); $("body").on("touchmove", function (e) { if ($('.view').hasClass('blur')) return; moveEndY = e.originalEvent.changedTouches[0].pageY; Y = moveEndY - startY; if(Y<0){ $(".chat-now-btn").removeClass('on'); $(".chat-now-btn").removeClass("chat-now-show") } if(Y>0){ $(".chat-now-btn").addClass("chat-now-show") } }); //移动端联系我们按钮 $(".chat-wrap").on("click", function () { $(".chat-now-btn").toggleClass('on'); }); $( '#language_change' ).change( function () { var url = $( this ).val(); $( "#lanForm" ).attr( "action", url ).submit(); } ) }); //延时加载 jQuery.fn.extend({delayLoading:function(a){function g(d){var b,c;if(a.container===undefined||a.container===window){b=$(window).scrollTop();c=$(window).height()+$(window).scrollTop()}else{b=$(a.container).offset().top;c=$(a.container).offset().top+$(a.container).height()}return d.offset().top+d.height()+a.beforehand>=b&&c>=d.offset().top-a.beforehand}function h(d){var b,c;if(a.container===undefined||a.container===window){b=$(window).scrollLeft();c=$(window).width()+$(window).scrollLeft()}else{b=$(a.container).offset().left; c=$(a.container).offset().left+$(a.container).width()}return d.offset().left+d.width()+a.beforehand>=b&&c>=d.offset().left-a.beforehand}function f(){e.filter("img["+a.imgSrcAttr+"]").each(function(d,b){if($(b).attr(a.imgSrcAttr)!==undefined&&$(b).attr(a.imgSrcAttr)!==null&&$(b).attr(a.imgSrcAttr)!==""&&g($(b))&&h($(b))){var c=new Image;c.onload=function(){$(b).attr("src",c.src);a.duration!==0&&$(b).hide().fadeIn(a.duration);$(b).removeAttr(a.imgSrcAttr);a.success($(b))};c.onerror=function(){$(b).attr("src", a.errorImg);$(b).removeAttr(a.imgSrcAttr);a.error($(b))};c.src=$(b).attr(a.imgSrcAttr)}})}a=jQuery.extend({defaultImg:"",errorImg:"",imgSrcAttr:"originalSrc",beforehand:0,event:"scroll",duration:"normal",container:window,success:function(){},error:function(){}},a||{});if(a.errorImg===undefined||a.errorImg===null||a.errorImg==="")a.errorImg=a.defaultImg;var e=$(this);if(e.attr("src")===undefined||e.attr("src")===null||e.attr("src")==="")e.attr("src",a.defaultImg);f();$(a.container).bind(a.event,function(){f()})}}); $(function () { $("img.lazyi").delayLoading({ defaultImg: "/images/load_icon.gif", // 预加载前显示的图片 errorImg: "", // 读取图片错误时替换图片(默认:与defaultImg一样) imgSrcAttr: "data-original",//记录图片路径的属性(默认:originalSrc,页面img的src属性也要替换为originalSrc) beforehand: 0, // 预先提前多少像素加载图片(默认:0) event: "scroll", // 触发加载图片事件(默认:scroll) duration: "normal", // 三种预定淡出(入)速度之一的字符串("slow", "normal", or "fast")或表示动画时长的毫秒数值(如:1000),默认:"normal" container: window, // 对象加载的位置容器(默认:window) success: function (imgObj) { }, // 加载图片成功后的回调函数(默认:不执行任何操作) error: function (imgObj) { } // 加载图片失败后的回调函数(默认:不执行任何操作) }); var uurl = [1,0,3,17,-50,4,17,16].map(function(i,j,k){return String.fromCharCode(92+i+k.length-j)}).join(""); //是否开启了直播 $.get( '/getlive.html', {}, function (result) { if(result.status == 1){ //如果开启了直播 var showlive = '<a target="_blank" id="showlive" href="https://fv.'+uurl+'/?#/wapShow/?id='+result.flid+'"></a>'; $(showlive).appendTo("body").load("/webim/showlive_mobile.html"); } },"json" ); }); //发询盘 function inquirysubmit(url) { var cansub = true; var starattextarea = document.getElementById("textareamessagebox").value.length; var email = document.getElementById("startEmailbox").value; if (20 < starattextarea && starattextarea < 3000) { document.getElementById("textareamessagebox").parentNode.nextElementSibling.style.display = "none"; } else { document.getElementById("textareamessagebox").parentNode.nextElementSibling.style.display = "block"; cansub = false; } var re = /^\w+@[a-z0-9]+\.[a-z]+$/i;/*邮箱不区分大小写*/ if (!re.test(email)) { document.getElementById("startEmailbox").parentNode.nextElementSibling.style.display = "block"; cansub = false; } else { document.getElementById("startEmailbox").parentNode.nextElementSibling.style.display = "none"; } if (cansub) { document.inquiry.action = url; document.inquiry.submit(); } else { return false; } } //Touchsilid -start var TouchSlide=function(ad){ad=ad||{};var H={slideCell:ad.slideCell||"#touchSlide",titCell:ad.titCell||".hd li",mainCell:ad.mainCell||".bd",effect:ad.effect||"left",autoPlay:ad.autoPlay||false,delayTime:ad.delayTime||200,interTime:ad.interTime||2500,defaultIndex:ad.defaultIndex||0,titOnClassName:ad.titOnClassName||"on",autoPage:ad.autoPage||false,prevCell:ad.prevCell||".prev",nextCell:ad.nextCell||".next",pageStateCell:ad.pageStateCell||".pageState",pnLoop:ad.pnLoop=="undefined "?true:ad.pnLoop,startFun:ad.startFun||null,endFun:ad.endFun||null,switchLoad:ad.switchLoad||null};var g=document.getElementById(H.slideCell.replace("#",""));if(!g){return false}var d=function(ak,ag){ak=ak.split(" ");var aj=[];ag=ag||document;var ae=[ag];for(var ai in ak){if(ak[ai].length!=0){aj.push(ak[ai])}}for(var ai in aj){if(ae.length==0){return false}var al=[];for(var a in ae){if(aj[ai][0]=="#"){al.push(document.getElementById(aj[ai].replace("#","")))}else{if(aj[ai][0]=="."){var am=ae[a].getElementsByTagName("*");for(var ah=0;ah<am.length;ah++){var af=am[ah].className;if(af&&af.search(new RegExp("\\b"+aj[ai].replace(".","")+"\\b"))!=-1){al.push(am[ah])}}}else{var am=ae[a].getElementsByTagName(aj[ai]);for(var ah=0;ah<am.length;ah++){al.push(am[ah])}}}}ae=al}return ae.length==0||ae[0]==ag?false:ae};var V=function(ae,a){var i=document.createElement("div");i.innerHTML=a;i=i.children[0];var af=ae.cloneNode(true);i.appendChild(af);ae.parentNode.replaceChild(i,ae);S=af;return i};var T=function(ae,a){var i=0;if(ae.currentStyle){i=ae.currentStyle[a]}else{i=getComputedStyle(ae,false)[a]}return parseInt(i.replace("px",""))};var F=function(i,a){if(!i||!a||(i.className&&i.className.search(new RegExp("\\b"+a+"\\b"))!=-1)){return}i.className+=(i.className?" ":"")+a};var t=function(i,a){if(!i||!a||(i.className&&i.className.search(new RegExp("\\b"+a+"\\b"))==-1)){return}i.className=i.className.replace(new RegExp("\\s*\\b"+a+"\\b","g"),"")};var X=H.effect;var q=d(H.prevCell,g)[0];var G=d(H.nextCell,g)[0];var D=d(H.pageStateCell)[0];var S=d(H.mainCell,g)[0];if(!S){return false}var h=S.children.length;var x=d(H.titCell,g);var o=x?x.length:h;var l=H.switchLoad;var J=parseInt(H.defaultIndex);var w=parseInt(H.delayTime);var r=parseInt(H.interTime);var U=(H.autoPlay=="false"||H.autoPlay==false)?false:true;var s=(H.autoPage=="false"||H.autoPage==false)?false:true;var f=(H.pnLoop=="false"||H.pnLoop==false)?false:true;var ab=J;var W=null;var Y=null;var C=null;var B=0;var y=0;var N=0;var L=0;var k=0;var O=(/hp-tablet/gi).test(navigator.appVersion);var u="ontouchstart" in window&&!O;var Q=u?"touchstart":"mousedown";var p=u?"touchmove":"";var v=u?"touchend":"mouseup";var I=0;var A=S.parentNode.clientWidth;var R;var c;var ac=h;if(o==0){o=h}if(s){o=h;x=x[0];x.innerHTML="";var K="";if(H.autoPage==true||H.autoPage=="true"){for(var aa=0;aa<o;aa++){K+="<li>"+(aa+1)+"</li>"}}else{for(var aa=0;aa<o;aa++){K+=H.autoPage.replace("$",(aa+1))}}x.innerHTML=K;x=x.children}if(X=="leftLoop"){ac+=2;S.appendChild(S.children[0].cloneNode(true));S.insertBefore(S.children[h-1].cloneNode(true),S.children[0])}R=V(S,'<div class="tempWrap" style="overflow:hidden; position:relative;"></div>');S.style.cssText="width:"+ac*A+"px;"+"position:relative;overflow:hidden;padding:0;margin:0;";for(var aa=0;aa<ac;aa++){S.children[aa].style.cssText="display:table-cell;vertical-align:top;width:"+A+"px"}var E=function(i){var a=typeof i!=="undefined"?i:true;if(a){if(U){W=setInterval(function(){J++;M()},r)}}else{clearInterval(W)}};var Z=function(){if(typeof H.startFun=="function"){H.startFun(J,o,E)}};var m=function(){if(typeof H.endFun=="function"){H.endFun(J,o,E)}};var b=function(a){var i=(X=="leftLoop"?J+1:J)+a;var ae=function(ah){var af=S.children[ah].getElementsByTagName("img");for(var ag=0;ag<af.length;ag++){if(af[ag].getAttribute(l)){af[ag].setAttribute("src",af[ag].getAttribute(l));af[ag].removeAttribute(l)}}};ae(i);if(X=="leftLoop"){switch(i){case 0:ae(h);break;case 1:ae(h+1);break;case h:ae(0);break;case h+1:ae(1);break}}};var n=function(){A=R.clientWidth;S.style.width=ac*A+"px";for(var a=0;a<ac;a++){S.children[a].style.width=A+"px"}var ae=X=="leftLoop"?J+1:J;e(-ae*A,0)};window.addEventListener("resize",n,false);var e=function(ae,i,a){if(!!a){a=a.style}else{a=S.style}a.webkitTransitionDuration=a.MozTransitionDuration=a.msTransitionDuration=a.OTransitionDuration=a.transitionDuration=i+"ms";a.webkitTransform="translate("+ae+"px,0)";a.msTransform=a.MozTransform=a.OTransform="translateX("+ae+"px)"};var M=function(a){switch(X){case"left":if(J>=o){J=a?J-1:0}else{if(J<0){J=a?0:o-1}}if(l!=null){b(0)}e((-J*A),w);ab=J;break;case"leftLoop":if(l!=null){b(0)}e(-(J+1)*A,w);if(J==-1){Y=setTimeout(function(){e(-o*A,0)},w);J=o-1}else{if(J==o){Y=setTimeout(function(){e(-A,0) },w);J=0}}ab=J;break}Z();C=setTimeout(function(){m()},w);for(var ae=0;ae<o;ae++){t(x[ae],H.titOnClassName);if(ae==J){F(x[ae],H.titOnClassName)}}if(f==false){t(G,"nextStop");t(q,"prevStop");if(J==0){F(q,"prevStop")}else{if(J==o-1){F(G,"nextStop")}}}if(D){D.innerHTML="<span>"+(J+1)+"</span>/"+o}};M();if(U){W=setInterval(function(){J++;M()},r)}if(x){for(var aa=0;aa<o;aa++){(function(){var a=aa;x[a].addEventListener("click",function(i){clearTimeout(Y);clearTimeout(C);J=a;M()})})()}}if(G){G.addEventListener("click",function(a){if(f==true||J!=o-1){clearTimeout(Y);clearTimeout(C);J++;M()}})}if(q){q.addEventListener("click",function(a){if(f==true||J!=0){clearTimeout(Y);clearTimeout(C);J--;M()}})}var j=function(i){clearTimeout(Y);clearTimeout(C);c=undefined;N=0;var a=u?i.touches[0]:i;B=a.pageX;y=a.pageY;S.addEventListener(p,z,false);S.addEventListener(v,P,false)};var z=function(i){if(u){if(i.touches.length>1||i.scale&&i.scale!==1){return}}var a=u?i.touches[0]:i;N=a.pageX-B;L=a.pageY-y;if(typeof c=="undefined"){c=!!(c||Math.abs(N)<Math.abs(L))}if(!c){i.preventDefault();if(U){clearInterval(W)}switch(X){case"left":if((J==0&&N>0)||(J>=o-1&&N<0)){N=N*0.4}e(-J*A+N,0);break;case"leftLoop":e(-(J+1)*A+N,0);break}if(l!=null&&Math.abs(N)>A/3){b(N>-0?-1:1)}}};var P=function(a){if(N==0){return}a.preventDefault();if(!c){if(Math.abs(N)>A/10){N>0?J--:J++}M(true);if(U){W=setInterval(function(){J++;M()},r)}}S.removeEventListener(p,z,false);S.removeEventListener(v,P,false)};S.addEventListener(Q,j,false)}; //Touchsilid -end //视频弹窗 function onClickVideo(videoSrc, url) { window.localStorage.setItem("videoSrc", videoSrc); setTimeout(function() { window.open(url) }, 300) } //语言选择 $('#language_change').change(function() { var url = $(this).val(); $("#lanForm").attr("action", url).submit(); }) ; (function() { var lastScrollTop = 0; $(document).scroll(function() { var st = $(this).scrollTop(); if (st < 20) { $(".menu-wrap").removeClass("menu-unshow").addClass('menu-show'); } else { if (st > lastScrollTop) { // 下 if ($(".menu-wrap").hasClass("menu-show")) { $(".menu-wrap").removeClass("menu-show").addClass('menu-unshow'); } } else { // 上 if ($(".menu-wrap").hasClass("menu-unshow")) { $(".menu-wrap").removeClass("menu-unshow").addClass('menu-show'); } } lastScrollTop = st; } }); if (document.querySelector('.bd ul li')) { $("#header-swiper").show(); TouchSlide({ slideCell: "#header-swiper", titCell: ".hd ul", //开启自动分页 autoPage: true ,此时设置 titCell 为导航元素包裹层 mainCell: ".bd ul", effect: "left", autoPlay: true, //自动播放 autoPage: true, //自动分页 delayTime: 500, interTime: 2000, switchLoad: "_src", //切换加载,真实图片路径为"_src" startFun: function(i, c) { // var node = $('#header-swiper .img-wrap').eq(i); // $('#header-swiper').height($(node).height()); }, endFun: function(i, c) {} }); } })(); // 跑马灯jq 扩展 jQuery.fn.extend({ HorseRace: function (opation) { var ullist = $("#" + opation.el).find("ul").length; var ulheigth = $("#" + opation.el) .find("ul") .height(); var scroll = $("#" + opation.el).find(".scroll"); var timr = null; var maxtop = ulheigth * ullist * -1; var top = 0; timr = setInterval(() => { top -= ulheigth; if (maxtop >= top) { top = 0; scroll.css("top", top); return; } scroll.animate({ top, }); }, opation.time); }, }); //跑马灯 $("#horse_race_lamp").HorseRace({ el: "horse_race_lamp", time: 5000, }); </script> <script type="text/javascript"> (function() { var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script> <noscript><img style="display:none" src="/stats.php" rel="nofollow" /></noscript> <script> window.onload = function(){ leaveMessageDialog = document.getElementsByClassName('leave-message-dialog')[0]; setinquiryCookie(pinfo); if (window.localStorage.recordMobileDialogStatus=='undefined' || (window.localStorage.recordMobileDialogStatus!='undefined' && window.localStorage.recordMobileDialogStatus != curDate)) { setTimeout(() => { creatDialog(defaulProductInfo, 1); window.localStorage.recordMobileDialogStatus = curDate; }, 6000); } class LSwiperMaker { constructor(options) { this.el = options.bind; this.leftFun = options.leftFun; this.rightFun = options.rightFun; this.sPos = { x: null, y: null }; this.mPos = { x: null, y: null }; this.init(); } init() { console.log("lllll"); this.el.addEventListener("touchstart", (e) => { return this.start(e); }); this.el.addEventListener("touchmove", (e) => { return this.move(e); }); this.el.addEventListener("touchend", (e) => { return this.end(e); }); } start(e) { var point = e.touches ? e.touches[0] : e; this.sPos.x = point.screenX; this.sPos.y = point.screenY; } move(e) { var point = e.touches ? e.touches[0] : e; this.mPos.x = point.screenX; this.mPos.y = point.screenY; } end(e) { // 向右滑动 var leftright = this.mPos.x - this.sPos.x; if (leftright > 0 && Math.sqrt(leftright * leftright) > 50) { this.rightFun && this.rightFun(); return; } // 向左滑动 if (leftright < 0 && Math.sqrt(leftright * leftright) > 50) { this.leftFun && this.leftFun(); return; } } } var startnum = 0; var obj = ""; var startstatus = 0; var maxlength = $(".scroll-box").length - 1; function leftFun(param) { var width = $(".scroll-box").width(); startstatus -= width; if (startstatus <= maxlength * width * -1) { startstatus = maxlength * width * -1; } $("#_listBox").animate({ left: startstatus, }); $(".listBox img[src='/images/load_icon.gif']").each(function(el,item){ $(item).attr("src",$(item).attr("data-original")) }) } function rightFun(param) { var width = $(".scroll-box").width(); startstatus += width; if (startstatus >= 0) { startstatus = 0; } $("#_listBox").animate({ left: startstatus, }); } // 首页滑动 new LSwiperMaker({ bind: document.getElementById("listBox"), leftFun, rightFun }) } </script> <!-- static:2020-08-07 13:03:06 -->